4-Methyl-2-phenyl-2-oxazoline-5-one

4-Methyl-2-phenyl-2-oxazoline-5-one