4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole

4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole