4-Methyl-2-p-tolylazo-phenylamine

4-Methyl-2-p-tolylazo-phenylamine