4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate

4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate