4-Methyl-1,8-naphthyridine

4-Methyl-1,8-naphthyridine