4-Methoxyphenyl isothiocyanate

4-Methoxyphenyl isothiocyanate