2-(4-Methoxyphenyl)ethanol

2-(4-Methoxyphenyl)ethanol