4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride

4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride