4-Methoxy-2-methylphenyl isothiocyanate

4-Methoxy-2-methylphenyl isothiocyanate