4-Methoxy-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene

4-Methoxy-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene