3,4-Dimethylphenyl isothiocyanate

3,4-Dimethylphenyl isothiocyanate