4-Hydroxyphenylglycolic acid

4-Hydroxyphenylglycolic acid