4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline

4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline