4-Hydroxy-4'-nitrostilbene

4-Hydroxy-4'-nitrostilbene