4-Hydroxy-4'-nitrobiphenyl

4-Hydroxy-4'-nitrobiphenyl