4-Hydroxy-4'-methylbenzophenone

4-Hydroxy-4'-methylbenzophenone