4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid

4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid