4-Hydroxy-3-nitrobiphenyl

4-Hydroxy-3-nitrobiphenyl