4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile

4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile