4-Hydroxy-3-nitrobenzenesulfonamide

4-Hydroxy-3-nitrobenzenesulfonamide