4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile

4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile