4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile

4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile