4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzonitrile

4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzonitrile