4-Hydroxy-2,3,6-trimethylphenyl acetate

4-Hydroxy-2,3,6-trimethylphenyl acetate