4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate

4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate