4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride

4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride