4-Fluorophenyl methyl sulfone

4-Fluorophenyl methyl sulfone