4-Fluorophenyl 2-thienyl ketone

4-Fluorophenyl 2-thienyl ketone