4-Fluorobenzenesulfonyl chloride

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride