4-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone

4-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone