4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride

4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride