4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile

4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile