4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide

4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide