4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile

4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile