4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide

4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide