4-Cyano-4'-octylbiphenyl

4-Cyano-4'-octylbiphenyl