4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride

4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride