4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate

4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate