4-Chlorobenzenesulfonyl chloride

4-Chlorobenzenesulfonyl chloride