4-Chloro-6-methyl-2-phenylpyrimidine

4-Chloro-6-methyl-2-phenylpyrimidine