4-Chloro-6-hydrazinopyrimidine

4-Chloro-6-hydrazinopyrimidine