4-Chloro-5-ethoxy-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone

4-Chloro-5-ethoxy-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone