4-Chloro-4'-methoxybenzophenone

4-Chloro-4'-methoxybenzophenone