4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone

4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone