4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate

4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate