4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol

4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol