4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride

4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride