4-Chloro-3-methyl-5-nitro-1H-pyrazole

4-Chloro-3-methyl-5-nitro-1H-pyrazole