4-Chloro-3-fluoronitrobenzene

4-Chloro-3-fluoronitrobenzene