4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate

4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate